Asociación Forestal de Galicia          

 

Últimas noticias

(3 do 12 de 2017)

As asociacións de propietarios forestais, empresas de servizos e da industria de primeira e segunda transformación da madeira, que conforman a “cadea de valor da madeira”, veñen de presentar á Consellería de Medio Rural un documento de propostas consensuado, que busca facilitar o aproveitamento inmediato da madeira queimada na vaga catastrófica de lumes do pasado mes de outubro, a fin de que se poida iniciar a rexeneración medioambiental e a restauración da masa arborizada dos montes afectados, evitar a propagación descontrolada das pragas e enfermidades forestais e garantir que os propietarios forestais e comunidades de montes afectados poidan recuperar o máximo de valor posible da súa madeira, para recuperar e reinvestir nos montes.

As organizacións que compoñen a cadea de valor da madeira, queren así amosar o seu compromiso coa propiedade forestal, coa xestión sostible do monte, coas boas prácticas no aproveitamento e comercialización da madeira, e mandar unha mensaxe de alento ao mundo rural galego, propietarios forestais e comunidades de montes, que se viron afectados por esta vaga catastrófica de lumes.

Hai que ter en conta que, segundo datos oficiais, en tan só unha semana de outubro arderon 48.000 ha de monte en Galicia, (superficie equivalente ao que arde en dous anos e medio de media en Galicia), das cales, segundo as estimacións da Xunta de Galicia, o 53% sería superficie arborada, unhas 25.440 ha de monte arborado. Así, a consecuencia é, que a día de hoxe, habería polo menos 2.500.000 toneladas de madeira queimada (case 100.000 camións de madeira). Esto suporía un 33% dos 8.000.000 de toneladas de madeira que se cortan anualmente en Galicia. Urxe, polo tanto, tomar medidas para que esta madeira afectada polo lume, entre no mercado de xeito planificado e ordenado, para minimizar o impacto económico dos incendios, favorecer a recuperación dos montes e garantir a sostibilidade da produción de madeira.

A urxencia da actuación é máis perentoria no caso da madeira do piñeiro xa que, de non planificarse e autorizarse as cortas de xeito inmediato, esta rolla afectada polo lume pero apta para aserrado, vai ser desprezada de xeito irreversible na primaveira polos fungos do “azulado da madeira”, o que fará caer o seu prezo ata un 40%, ao non ser xa axeitada para producir táboa de calidade e ter que ir destinada a outros usos de menor valor engadido. Esto reduciría os ingresos dos propietarios afectados polo lume, o que prexudicaría, non só ás súas rendas, senón tamén ás posibilidades de propietarios e comunidades de montes para reinvestir e rexenerar o monte.

No documento sinálase a importancia de actuar de xeito urxente e coordinado na “zona demarcada” da provincia de Pontevedra e Ourense, afectada pola gravísima praga do nematodo do piñeiro, actualmente controlada nesa zona, pero que podería escapar de control e estenderse por toda Galicia, xa que o arborado afectado polo lume, é o caldo de cultivo ideal para esta praga declarada de corentena pola autoridade fitosanitaria da UE. A UE esixe que todo o arborado afectado polo lume susceptible de axudar á propagación da praga, estea cortado antes do 31 de maio. Asemade, a normativa europea esixe que toda a madeira que se corte nesta zona demarcada, dun radio de 20 km centrado no foco da aparicición do nematodo no Concello de As Neves, débese transformar en industrias forestais que pertenzan á propia zona demarcada, non estando autorizado o seu transporte fóra desta zona sen un rigoroso proceso de desinfección, o que complica a solución para os propietarios afectados, e demanda un gran esforzo de coordinación entre propietarios, industria e Administración.

Asemade, a proposta do acordo propón medidas de recuperación dos montes afectados polo lume, como a habilitación de axudas para a restauración do monte co reforzo orzamentario das Medidas do PDR de Galicia (Fondos FEADER da UE), para forestación e melloras do monte queimado para os próximos tres anos, dirixidas ás comunidades de montes veciñais e aos terreos de particulares afectados por esta recente vaga catastrófica de lume.

O acordo inclúe un código de boas prácticas de compra transparente de madeira por parte da industria forestal galega, de tal forma que non se discrimine en prezo a madeira afectada polo lume con respecto do prezo normal da madeira verde nos usos industriais cos que son compatibles, mentres se normaliza a situación e o mercado absorbe de xeito ordenado e planificado os lotes de madeira queimada.

(18 do 10 de 2017)

Ante a magnitude da catástrofe ocorrida nos últimos días, a Asociación Forestal de Galicia (AFG) quere trasladar o seu pésame aos familiares e amigos dos falecidos nos recentes lumes. Tamén manifesta o seu apoio aos miles de propietarios forestais e comuneiros afectados polos múltiples incendios forestais sucedidos en Galicia, que viron indefensos como o froito do seu traballo e do seu esforzo inversor desaparecen pasto do lume.

A AFG quere facer chegar o seu agradecemento a todas as persoas que nos axudaron a defender os montes e que participaron nos traballos de extinción e contribuíron a frear os lumes e, especialmente, a todos os traballadores e técnicos do Servizo de Defensa contra Incendios Forestais e a todos os equipos de extinción polo seu traballo e os seus esforzos continuados por parar o lume.

Ante a dimensión do problema, os propietarios forestais e as comunidades de montes denuncian a indefensión na que se atopan as propiedades rurais e demandan unha actuación rigorosa das forzas da orde pública e da xustiza para investigar e castigar aos autores destes delitos. Ao mesmo tempo, queremos reaccionar con firmeza e iniciar un programa conxunto da restauración das áreas forestais queimadas. É o momento de traballar de forma artellada buscando o apoio das administracións públicas sen que unha vez máis caia todo o peso da restauración dos montes queimados sobre os propietarios forestais.

Coidamos tamén que unha vez solucionados os problemas máis perentorios, urxe sentarse para levar á práctica medidas efectivas que rebaixen o risco de danos ás persoas e aos bens patrimoniais dos galegos.

A catástrofe afectou especialmente aos montes veciñais da provincia de Pontevedra, botando por terra os investimentos e ilusións de comuneiros e xuntas reitoras que durante os últimos 30 anos fixeron un gran esforzo de capitalización e de planificación destes montes.

O vindeiro venres 20 de outubro ás 19.30 h no salón de actos do Centro Cultural de Xinzo en Ponteareas, celebrarase unha reunión na que participarán propietarios de montes particulares e comunidades de montes afectados polos lumes para recoller un primeiro balance da superficie queimada e dos danos nas infraestruturas e iniciar un programa conxunto de restauración das áreas forestais.

A Asociación Forestal de Galicia estima que deben habilitarse medidas efectivas de financiamento público para acometer a enorme tarefa de restauración que é necesario iniciar canto antes.

(10 do 10 de 2017)

Recentemente representantes da Asociación Forestal de Galicia reuníronse co director xeral de Ordenación e Produción Forestal para tratar, entre outros asuntos, o uso de asadeiros en espazos de recreo e o problema dos vertedoiros ilegais nos montes.

Nesta reunión expúxose o feito que os montes periurbanos, ademais de ser zonas verdes e de producir recursos para os seus veciños, son un dos principais espazos de esparexemento dos cidadáns nunha Galicia cada vez máis urbana.

Tan só na contorna de Vigo calcúlase que uns 10.000 cidadáns gozan dos montes periurbanos cada fin de semana.

Conforme con esta demanda de uso social moitas comunidades de montes crearon infraestruturas e áreas de recreo debidamente acondicionadas segundo a lexislación vixente que, nestes momentos, non poden ser utilizadas en caso de risco alto de incendio.

A Asociación Forestal de Galicia é partidaria de que se aproben infraestruturas que sexan unha adaptación das xa existentes e non estruturas novas que suporían un maior gasto e non faría outra cousa que encher as áreas recreativas e parques forestais de edificacións incrementando o risco de accidentes, o custo de mantemento, etc. O director xeral insistiu en que os asadeiros permitidos deberán contar con seguridade abondo para evitar incendios, con independencia da contorna na que se sitúen, inda que, tal como se solicitou desde a AFG, no seu deseño deberase ter en conta o contorno no que se atopa.

A AFG tamén inquiriu a valoración do director xeral sobre a proposta de adaptación de infraestrutura presentada pola Mancomunidade de Montes de Vigo, ao que o director xeral manifestou non ter coñecemento da mesma. Neste sentido, e tendo en conta que se aprobará cada proposta de xeito individual, propúxose por parte da AFG que as propostas aprobadas estivesen a disposición pública co fin de acadar un catálogo de modelos, de xeito que se poidan adecuar as propostas a modelos xa aprobados, para axilizar os trámites de aprobación.

A lexislación vixente fai responsable dos vertidos ilegais feitos nos montes aos propietarios forestais inda cando estes son precisamente as vítimas, non os culpables. O custo económico desta inxustiza, sancións e traballos de eliminación dos residuos, ten chegado a representar ata 10.000 euros nun ano para algunha comunidade de montes.

A Asociación Forestal de Galicia leva anos denunciando este sen sentido e solicitando a eliminación da normativa de sancións a propiedade. Dada a enorme proliferación dos vertidos ilegais nos montes e a gravidade dos problemas ambientais que producen: contaminación das augas e mananciais, contaminación dos solos, impactos moi negativos na paisaxe… a AFG tamén e partidaria dunha maior dedicación policial a identificación dos responsables destes delitos e do endurecemento das multas e penas.

O director xeral comprometeuse a revisar a lexislación vixente para que, no futuro, o propietario do monte que sofre un vertido ilegal non sexa declarado responsable do mesmo.

(14 do 9 de 2017)

Dentro do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural, financiado polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA) e polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), o Grupo Operativo Supra-autonómico de Sanidade sobre Gonipterus en Eucalipto (GOSSGE), obtivo unha subvención (por un importe máximo subvencionable de 61.279,49 euros e cofinanciado pola UE nun 53% e polo MAPAMA nun 47%). Esta axuda para a creación de grupos operativos supra-autonómicos en relación á Asociación Europea para a Innovación en materia de produtividade e sostibilidade agrícola (AEI-AGRI) vai destinada ao desenvolvemento dun proxecto dirixido a establecer —a través da innovación— novos sistemas de prospección e novas estratexias de control (especialmente biolóxico e puntualmente integrado) para frear o avance do patóxeno Gonipterus.

O proxecto terá unha duración de catro meses e ten por obxectivo a mellora da produción e sostibilidade dos montes de eucalipto españois. Pretende dar resposta ás actuais perdas de entre o 20% e o 25% na produción de eucalipto en España pola acción de Gonipterus platensis e fomentar a loita biolóxica contra este patóxeno entre os propietarios forestais, establecendo ademáis protocolos de seguimento e evolución da praga de doada aplicación, a través do:

  • Desenvolvemento de técnicas innovadoras na prospección e avaliación da defoliación de eucalipto e no diagnóstico da presenza de Gonipterus platensis (aplicación de drons).
  • Desenvolvemento dunha sistemática eficiente de monitorización coas ferramentas identificadas e coa participación dos axentes implicados.
  • Fomento de novas técnicas de control biolóxico e integrado e biorracional do principal axente daniño (Gonipterus platensis), que afecta aos montes de eucalipto cantábricos e galegos, tendo en conta as salvagardas medioambientais.
  • Reforzo deste control biolóxico coa introdución dunha nova especie de Anaphes, que complemente e optimice o sistema actual.
O Grupo, coordinado por ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel e Cartón), inclúe asociacións forestais e de propietarios forestais, biofábricas e centros de innovación biolóxica, empresas aplicadoras, empresas consultoras e tecnolóxicas e empresas químicas. Está integrado por catro membros beneficiarios: a Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel e Cartón (ASPAPEL) como representante, a Confederación de Organizacións de Silvicultores de España (COSE), a Asociación Sectorial Forestal Galega (ASEFOGA) e o Centro Tecnolóxico e Forestal da Madeira (CETEMAS). Como membros subcontratados participan no proxecto a Estación Fitopatolóxica do Areeiro (EFA), Estudios Medioambientales SL (ESMA), a empresa de comunicación Información e Imagen- Análisis de Medios SL, a Asociación Forestal de Cantabria (ASFORCAN), a Asociación Forestal de Galicia (AFG) e a Asociación de Propietarios Forestais de Asturias (PROFOAS). E como membros colaboradores o proxecto conta coa Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia (CMR Galicia), a Consellería de Desenvolvemento Rural e Recursos Naturais do Principado de Asturias (CDRRNP Asturias), a Consellería de Medio Rural, Pesca e Alimentación de Cantabria (CMRPeA Cantabria) e a ETSI de Montes, Forestal do Medio Natural da UPM (Departamento de Enxeñería e Xestión Forestal e Ambiental).

Co financiamento de FEADER (53%) e MAPAMA (47%)

(8 do 8 de 2017)

(15 do 6 de 2017)

A Asociación Forestal de Galicia celebrou o pasado sábado 10 de xuño a súa asemblea anual á que acudiron propietarios forestais e representantes de comunidades de montes de toda Galicia. Nela foi reelixido presidente da AFG Francisco Fernández de Ana Magán.

Francisco Fernández de Ana, desempeñou o seu labor profesional como investigador no Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, no que foi xefe da sección de Fitopatoloxía. Desde a súa xubilación é o responsable de I+D nunha empresa de biotectonoloxía. Detenta a presidencia da Asociación Forestal de Galicia desde decembro de 2004.

A xornada comezou coa XXXI Asemblea ordinaria da Asociación na que se aprobaron as contas do ano 2016 e o orzamento para este ano 2017.

Ao longo da mañá multiplicáronse as intervencións, en moitas delas quedou patente a preocupación pola política forestal que se está seguindo e máis concretamente pola excesiva burocratización e a multiplicación de lexislación concorrente e restritiva á actividade forestal, ademais, no colectivo dos silvicultores, percíbese unha ola de malestar e un sentir de incomprensión por parte dos poderes públicos e da sociedade, polos donos dos montes en particular e o sector forestal en xeral.

Os propietarios forestais non entenden a falta de diálogo por parte da Administración e o empeño desta por lexislar sen consultar aos lexítimos donos dos terreos sobre os que lexisla, en concreto no caso das Directrices da Paisaxe de Galicia e do Anteproxecto de Lei de Patrimonio Natural, actualmente en fase de elaboración.

En calquera caso, os silvicultores e xestores de montes veciñais en man común amosaron o seu ánimo e boa disposición a seguir xestionando sostiblemente os seus montes, fonte de beneficios para o conxunto da sociedade, e loitando para que se recoñezan as externalidades do seu labor e fixeron un voto de unirse máis no empeño por defender o monte cultivado, transmitir o seu traballo e as súas múltiples achegas á sociedade galega. Formulouse a necesidade de convencer aos grupos políticos e á Administración que sen a participación e acordo dos propietarios dos montes, as políticas forestais teñen pouco marxe de éxito.

Pola tarde tivo lugar unha asemblea extraordinaria onde se elixiu a Xunta de Goberno que dirixirá a Asociación Forestal de Galicia nos vindeiros catro anos que está formada polas seguintes persoas:
Presidente: Francisco Fernández de Ana Magán
Vicepresidente de Relacións Institucionais: Antonio Rigueiro Rodríguez
Vicepresidente de Montes Particulares: Juan Ramón Gallástegui Otero
Vicepresidente de Montes Veciñais: Jesús Represas Represas, en representación da C.M.V.M.C.de Xinzo (Ponteareas)
Vogais de Montes Particulares: Manuel Lorigados Caos e José Luis Solloso Tiagonce
Vogais de Montes Veciñais: Ramón Abuín Gómez, en representación da C.M.V.M.C. de Balouta e Fontecova (Dodro) e Jesús Mosquera Puentes, en representación da C.M.V.M.C. de Barrantes (Tomiño)

(11 do 5 de 2017)

A Asociación Forestal de Galicia, celebrará a súa XXXI Asemblea xeral e máis as eleccións para elixir a súa Xunta de Goberno o vindeiro 10 de xuño no Parador de Monforte de Lemos.

Coincidindo con esta data vai ter lugar un Coloquio sobre o porvir do eucalipto en Galicia, no que se debaterá entre outros temas, sobre o incremento do eucalipto nitens, a oferta e a demanda da madeira de eucalipto, a evolución dos prezos, a riqueza e o emprego asociado ao eucalipto, a percepción social dos montes de eucalipto, a paisaxe, os usos actuais e futuros da madeira de eucalipto, a súa sanidade e o regulamento que está elaborando a Xunta de Galicia sobre a súa plantación, serán varios dos temas que se abordarán o día 10 de xuño en Monforte.

O Coloquio estará moderado polo catedrático de Produción Vexetal da Universidade de Santiago de Compostela, Roque Rodríguez Soalleiro que fará unha presentación sobre a situación actual do eucalipto en Galicia.

Programa do Coloquio.

Os actos con motivo da XXXI Asemblea xeral rematarán o domingo 11 de xuño cunha excursión forestal pola Ribeira Sacra.

(20 do 3 de 2017)

O 21 de marzo celébrase o día Internacional dos bosques e con tal motivo, as organizacións do sector forestal galego organizaron un acto de celebración no monte veciñal de Oín, no concello de Rois, no que, entre outros, participou o conselleiro de Economía, Emprego e Industria e o alcalde de Rois. Neste acto leuse o seguinte comunicado:

Falar de bosques en Galicia é falar de persoas. A diferenza da maioría dos países da nosa contorna, os montes galegos son privados, ben sexa propietarios individuais ou comunidades de montes veciñais. Trátase de 1,4 millóns de ha de monte de particulares e de 670.000 ha de monte veciñal en man común. A xestión destes montes realízana propietarios individuais, comunidades de montes veciñais, directamente ou a través de asociacións e empresas de servizos. Neste numeroso colectivo recae a responsabilidade de manexar o 60% do territorio galego e cara este colectivo deben dirixirse novas políticas ben artelladas que incentiven o interese pola xestión dos montes.
Pero este día non é soamente o día dos bosques ou dos silvicultores, é o día da flora, da fauna, da biodiversidade, da paisaxe, das empresas que realizan os traballos silvícolas, dos industriais que mercan os produtos e tamén dos científicos que nos axudan a avanzar. Por iso queremos lembrar a un gran botánico, burgalés de nacemento e galego de adopción, o frade Baltasar Merino, ao que a Real Academia Galega de Ciencias, coincidindo co centenario do seu falecemento, homenaxeará no Día da Ciencia en Galicia, distinguíndoo como científico do ano 2017. O Padre Merino, cando xa superara o medio século de vida, dedicouse con gran entrega e rigor ao estudo da flora galega e para isto percorreu case todo o país a pé, en burro ou a cabalo realizando traballos de herborización.
Froito deses traballos foron varias publicacións e a elaboración dun importante herbario. Entre as publicacións destaca a súa obra magna, FLORA DESCRIPTIVA E ILUSTRADA DE GALICIA, que saíu do prelo en tres tomos entre os anos 1905 e 1909 e cita 1845 especies, das cales cerca de 1.000 eran novas para Galicia e máis de 70 novas para a ciencia. Engadidos posteriores do mesmo autor elevaron o número de especies de flora vascular galega a máis de 2.000.
O herbario do Padre Merino estivo no Colexio Apóstolo Santiago, primeiro en Camposancos (A Guarda) e despois en Vigo. Para que non se estragase conservouse en casas particulares cando se disolveu a Orde dos Xesuítas na II República, volvendo ao colexio trala Guerra Civil, cando retornou á legalidade a orde relixiosa. En 1945 os propietarios cederon a maior parte dos pregos, máis de 10.000, en depósito ao Centro de Investigacións Forestais de Lourizán para unha mellor conservación.
A Flora e o herbario foron obras de referencia para os estudosos da botánica galega ata finais do pasado século e, aínda na actualidade, se realizan traballos e teses de doutoramento sobre a obra do insigne botánico.
Moito variou a situación dos xestores dos montes galegos desde que Baltasar Merino os pateou clasificando a súa flora. O perfil do propietario de montes é, na actualidade, moi distinto ao que presentaba daquela. Hoxe en día, o monte para moitos de nós constitúe unha fonte complementaria de rendas, nunca a actividade económica principal. O mesmo ocorre na maioría dos montes veciñais en man común. Pero iso non é obstáculo para que queiramos facer unha xestión forestal sostible, este monte de Oín, onde nos atopamos, é boa proba disto.
Malia non existir na estatística oficial, a nosa contribución á economía galega é moi significativa, só en madeira producimos 8,7 millóns de metros cúbicos e facturamos preto de 250 millóns de euros anuais, que se distribúen entre moitísimas familias galegas. Cada 100 ha de monte ben xestionado achega en traballos silvícolas e de xestión un emprego por ano, isto quere dicir, que a totalidade do monte, se estivera ben xestionado daría emprego a preto de 20.000 persoas. A manipulación dos produtos forestais, madeireiros e non madeireiros, dan traballo a moitísimas empresas espalladas polo medio rural en traballos de corta e saca de madeira, colleita de froitos forestais, transporte, consultoría forestal, etc. No caso da agricultura e da gandería, as normativas europea, nacional e autonómica, así como a sociedade en xeral recoñecen o traballo estratéxico dos produtores agrícolas. No caso forestal, debemos reclamar unha consideración similar.
Dada a necesidade de involucrar aos propietarios forestais en investimentos a longo prazo propios da silvicultura, parece oportuno establecer un status novo, o status do silvicultor activo, é dicir dos que cultivan o bosque, e formular políticas axeitadas ás necesidades deste colectivo no que recae a enorme responsabilidade de evitar o abandono e de transmitir en mellores condicións o patrimonio recibido. O status do silvicultor activo é un paso social e político de gran calado co que se pretende incorporar xente nova e emprendedores á xestión forestal. Este é o camiño para evitar o abandono do monte, para diminuír o risco de incendio forestal, para solucionar o minifundio e, en definitiva, valorizar unha actividade pouco recoñecida socialmente, pero que ten grandes posibilidades de encaixe nos gustos das modernas sociedades.
Para isto é preciso establecer unha política forestal que focalice as demandas reais dos propietarios forestais, promovendo medidas fiscais incentivadoras, e, sobre todo, establecendo un marco normativo, que lle dea estabilidade e permanencia á xestión forestal, con normas que apoien a actividade e o desenvolvemento do sector e que articulen as normativas concorrentes que dificultan inutilmente a actividade forestal en Galicia.

(8 do 3 de 2017)

O pasado 2 de marzo tivo lugar en Lousã (Portugal) o Foro Internacional Bosque saúdable, beneficios para todos, que foi organizado polo proxecto europeo INovative and Educational INformation for the Sustainable FOREST Management by Smallholders (FOREST-IN), do que son socias diversas organizacións e institucións de España, Francia e Portugal, coa Universidade de Aveiro como coordinador desta iniciativa transnacional.

O foro -que se celebrou o 2 de marzo reuniu a máis de 120 participantes- foi precedido dun novo encontro de traballo entre os integrantes do proxecto FOREST-IN, que persigue promover as boas prácticas e a educación forestal entre os propietarios privados dos montes, os seus xestores e técnicos, e demais axentes implicados na xestión forestal sostible dos bosques. Este foro internacional contou co importante respaldo do Goberno portugués, sendo o secretario de Estado de Silvicultura e Desenvolvemento Rural, Amândio Torres, un dos protagonistas do acto inaugural no Centro de Operacións e Técnicas Forestais (COTF), lugar no que se desenvolveu o foro, xunto co reitor da Universidade de Aveiro, o director do Instituto de Conservación da Natureza e dos Montes e o alcalde de Lousã.

Este encontro técnico serviu, entre outros aspectos, para abordar os principais problemas relacionados coa ordenación forestal nalgúns territorios dos países socios, todos cunhas características moi similares: predominio da propiedade forestal privada con áreas moi pequenas, e en moitos dos casos baixo a xestión de propietarios sen capacitación técnica, onde é urxente promover boas prácticas e educación forestal para unha xestión sostible dos recursos.

O foro ademais, recabou información sobre as necesidades e preocupacións destes propietarios forestais no seu día a día, e explicaráronse algunhas das accións que emprenderá o proxecto FOREST-IN para axudarlles á toma de decisións para unha xestión forestal sostible.

Sobre o proxecto FOREST-IN
O proxecto FOREST-IN ten como obxectivo promover as boas prácticas e a educación forestal mediante a realización de talleres e visitas técnicas internacionais, titoriais e a creación dunha aplicación móbil orientada a axudar no proceso de toma de decisións para a xestión forestal sostible. Todo isto integrado nunha estratexia concertada que involucra á comunidade forestal e ao público en xeral. As técnicas pedagóxicas serán innovadoras e personalizadas para os destinatarios do proxecto, e estarán baseadas nun modelo de aprendizaxe horizontal e participativo.
FOREST-IN constituíuse como unha alianza estratéxica internacional para a educación forestal e conta con financiamento do Programa Erasmus+, o principal mecanismo financeiro da Comisión Europea en materia de Educación. O coordinador deste proxecto é a Universidade de Aveiro (Portugal), xunto coa Asociación Forestal de Galicia, a Fundación Cesefor (España), PEFC España, FSC Internacional, Unimadeiras (Portugal), e o Bosque Modelo de Provenza (Francia).

(8 do 2 de 2017)

A Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, publicada no Diario Oficial de Galicia do 9 de febreiro de 2017, modifica varios puntos da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia:
- Regúlase o aproveitamento dos produtos característicos dos terreos forestais naqueles predios que teñen a consideración de solo rústico de protección agropecuaria.
- Facilítase a aprobación de deslindamentos entre montes veciñais en man común e propiedades particulares, de xeito que as propiedades queden mellor definidas.
- Permítese que se regulen por decreto as plantacións de eucaliptos e doutras especies, de xeito que se controle a súa utilización nos lugares onde sexa conveniente desde os puntos de vista económico, ambiental e de ordenación do territorio e da paisaxe.
- Clarifícase o concepto de documento de adhesión, cuxas características serán definidas mediante orde da consellería competente como consecuencia de tratarse dunha materia técnica suxeita a unha realidade cambiante, de xeito que se acelere a súa implantación nas parcelas forestais de pequena superficie e que estas melloren canto antes a calidade da súa xestión.
- Clarifícase que o outorgamento de autorizacións administrativas, xa sexan expresas ou presuntas, se concederá sen prexuízo de terceiros propietarios ou titulares de dereitos de aproveitamento.
- Facilítase a cancelación de consorcios ou convenios en montes nos que, pola súa casuística especial, non resulta viable redactar e aprobar un instrumento de ordenación ou de xestión. A data tope para a cancelación será o 31 de decembro de 2021.
- Recoñécese a validez dos títulos inscritos no rexistro da propiedade.
- Facilítase a actualización dos lindeiros dos montes veciñais en man común, de xeito que as propiedades queden mellor definidas.
- Permítese, de xeito excepcional, o aproveitamento de parcelas situadas no interior de montes veciñais en man común aos particulares que as plantaron a título individual.
- Inorpórase un artigo na lei para establecer o réxime de propiedade e cesión en precario dos predios da masa común de reestruturación parcelaria.

- Pódese descargar a lei completa aquí.
- Pódese descargar o extracto das medidas que afectan ás propiedades forestais aquí.

Búsqueda de noticias
Búsqueda no arquivo de noticias:

Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es